Įstatai

ĮREGISTRUOTA
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE
2016 m. vasario 24 d.
Kodas 191907617

Lietuvos Respublikos krepšinio federacijos teisėjų asociacijos

ĮSTATAI


I. Bendroji dalis
1.1. Lietuvos Respublikos krepšinio federacijos teisėjų asociacija (toliau – asociacija)- yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, jungianti miestų ir rajonų fizinius asmenis, teisėjaujančius krepšinio varžyboms ir turinčius krepšinio teisėjo licenciją.
1.2. Savo veikloje asociacija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais šalies įstatymais bei teisės aktais. Tarptautinės krepšinio asociacijos (FIBA) ir Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) dokumentais ir šiais Įstatais.
1.3. Asociacija turi savo antspaudą, simboliką, atsiskaitomąją sąskaitą litais ir valiuta viename iš Lietuvos Respublikoje registruotų bankų, taip pat valiutinę sąskaitą vienoje užsienio valstybėje, už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacijos veikla plėtojama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.4. Asociacija bendradarbiauja su Lietuvos krepšinio federacija (LKF) ruošiant krepšinio vystymo koncepciją.
1.5. Asociacijos veikla remiasi jos narių iniciatyva ir jos vadovaujančių organų atskaitomybės prieš asociacijos narius principais.
1.6. Asociacijos buveinė keičiama Konferencijos sprendimu.


II. Asociacijos tikslai ir uždaviniai


2.1 Pagrindiniai Asociacijos veikios tikslai ir uždaviniai yra:
– aptarnauti Lietuvos Respublikos čempionatus ir kitas varžybas;
– rūpintis visais Asociacijos nariais, ginti jų teisėtus interesus Lietuvos krepšinio federacijoje (toliau – LKF);
– artimai bendradarbiauti su LKF vykdomuoju komitetu ir LKF juridiniais nariais, visais Lietuvos krepšinio subjektais;
– nuolat ruošti Lietuvos krepšinio teisėjų pamainą, ypatingą dėmėsi skiriant moksleivijai ir studentijai;
– plėtoti Lietuvos krepšinio teisėjų tarptautinius ryšius.
2.2. Asociacija savarankiškai bendradarbiauja su visais asmenimis ir organizacijomis, suinteresuotomis krepšinio vystymu bei teisėjavimo tobulinimu.
2.3. Asociacija įgyvendindama savo tikslus, gali: steigti Įmones, užsiimančias ūkine-komercine veikla, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai, reikalingą turtą, jį valdyti ir juo disponuoti. 2.4. Savo tikslams pasiekti bei uždaviniams vykdyti asociacija gali vykdyti šią veiklą: – Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla; kitos, niekur kitur nepriskirtos, turistams teikiamos paslaugos; – Kelionių agentūrų veikla; – Ekskursijų organizatorių veikla; – Sporto įrangos nuoma; – Kitų turizmo priemonių nuoma; – Reklama; – Sporto arenų ir stadionų eksploatavimo veikla; – Kita sportinė veikla; – Kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio organizavimo veikla; – Asociacija gali vykdyti ir bet kokią kitą Lietuvos Respublikos teisės aktais neuždraustą veiklą.


III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos


3.1. Asociacijos nariu galiu gali būti bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis, turintis Lietuvos Respublikos krepšinio teisėjo(sekretoriaus, komisaro) licenciją, sumokėjęs stojimo mokestį, bei reguliariai mokantis nario mokestį.
3.2. Lietuvos Respublikos krepšinio teisėjo licenciją (pažymėjimą) išduoda Asociacijos prezidiumas.
3.3. Lietuvos Respublikos krepšinio čempionatuose bei kitose Lietuvoje rengiamose oficialiose krepšinio varžybose gali teisėjauti tik teisėjai, turintys Lietuvos Respublikos krepšinio teisėjo licenciją.
3.4. Asociacijos nariai turi teisę:
– balsuoti, rinkti ir būti išrinktais i Asociacijos valdymo organus;
– teisėjauti oficialiose krepšinio varžybose Lietuvoje ir užsienyje;
– gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
– dalyvauti Asociacijos rengiamuose renginiuose;
– teikti siūlymus, pageidavimus, reikšti savo nuomonę įvairiais Asociacijos veiklos klausimais;
– Asociacijos prezidiumo pavedimu atstovauti jai įvairiuose renginiuose;
– išstoti iš Asociacijos.
3.4 Asociacijos nariai privalo:
– laikytis Asociacijos Įstatų:
– vykdyti Asociacijos valdymo organų pavedimus;
– mokėti kasmetinį nustatyto dydžio nario mokestį.
3.5 Asociacijos nariais nelaikomi asmenys:
– raštu pareiškę norą išstoti iš Asociacijos:
– daugiau kaip metus be pateisinamų priežasčių nemokėję nario mokesčio;
– už įstatų nesilaikymą prezidiumo nutarimu pašalinti iš Asociacijos(ginčytinais atvejais prezidiumo sprendimą patvirtinus konferencijoje).
3.6. Išstojus iš Asociacijos, Įnašai nariams negrąžinami.


IV. Asociacijos organizacinė struktūra, valdymas


4.1. Asociacijos valdymo organai yra: konferencija, prezidiumas, prezidentas, viceprezidentas ir revizijos komisija.
4.2. Aukščiausias Asociacijos organas yra konferencija, kuri šaukiama vieną kartą per metus. Asociacijos prezidentas, prezidiumas ir Revizijos komisija renkami konferencijoje iš Asociacijos narių 4 (ketveriems) metams. Išrinktu laikomas pretendentas, surinkęs ne mažiau 50% +1 rinkimuose dalyvaujančių narių balsų. Prezidiumo narių kandidatūras siūlo Prezidentas, o tvirtina konferencija. Balsavimo būdą nustato konferencija.
4.3. Konferencijos laikas, vieta ir darbotvarkė skelbiama ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Konferencijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus Įstatų priėmimo, jų pakeitimo ar papildymo ir veiklos pasibaigimo klausimus. Minėti klausimai sprendžiami dalyvaujančių konferencijoje narių 2/3 balsų dauguma. Sprendimai yra teisėti, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių.
Jei kvorumo nėra, Konferencija laikoma neįvykusia ir turi būti sušaukta pakartotinė Konferencija, kuri turi teisę priimti sprendimus, nepriklausomai nuo joje dalyvaujančių narių skaičiaus.
4.4. Asociacijos konferencija:
– tvirtina Asociacijos Įstatus, jų pakeitimus, papildymus;
– kas 4 (ketveri) metai renka Asociacijos prezidentą, prezidiumą, revizijos komisiją:
– išklauso pranešimus apie atliktus darbus ir finansine veiklą;
– tvirtina perspektyvinę Asociacijos veiklos programą atitinkamam laikotarpiui;
– nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį, mokėjimo tvarką; – tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; – priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos; – priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu; – priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo;
– sprendžia kitus svarbius Asociacijos klausimus.
4.5. Asociacijos prezidiumo arba ne mažiau kaip 25% Asociacijos narių reikalavimu gali būti sušaukta neeilinė konferencija.
4.6. Asociacijos veiklai tarp konferencijų vadovauja prezidiumas, kurio narių skaičių nustato Konferencija.
4.7. Organizaciniam darbui Asociacijos prezidiumas gali turėti samdomus darbuotojus. kurių atlyginimą nustato Asociacijos prezidiumas. Asociacijos prezidentui gali būti mokamas atlyginimas.
4.8. Būtiniems darbams atlikti prezidiumas gali sudaryti darbo grupes. Tas pats asmuo gali dirbti tik vienoje grupėje. Prezidiumo posėdyje iš prezidiumo narių renkami grupių pirmininkai.
4.9. Prezidiumo posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Posėdžius ruošia ir juose dalyvauja be balso teisės Asociacijos direktorius, o posėdžiams pirmininkauja prezidentas (jam negalint – viceprezidentas). Apie posėdžio darbotvarkę prezidiumo nariams pranešama ne vėliau kaip prieš 5 dienas. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Prezidiumo narių. Prezidiumo sprendimai laikomi teisėtais, jei už juos balsuoja daugiau kaip 50% posėdyje dalyvaujančių prezidiumo narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Prezidento (jam nesant – viceprezidento) balsas.
4.10. Asociacijos prezidiumas:
-rekomenduoja teisėjus Lietuvos krepšinio federacijos ir jos juridinių narių (krepšinio lygų) rengiamoms varžyboms;
– organizuoja ir vykdo Lietuvos krepšinio teisėjų kvalifikacinius seminarus, tvirtina naujas arba pratęsia turimas krepšinio teisėją licencijas, vykdo teisėjų reitingavimą;
– rekomenduoja Lietuvos krepšinio teisėjus teisėjauti FIBA varžybose:
– rekomenduoja Lietuvos krepšinio teisėjus FIBA kvalifikaciniams seminarams;
– pateikia Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vykdomajam komitetui tvirtinti geriausių Lietuvos krepšinio teisėjų sąrašus;
– siūlo šalies krepšinio teisėjus Lietuvos nacionalinių komandų sudėtyje kelionėms į užsienyje rengiamus turnyrus;
– ruošia Asociacijos Įstatų pakeitimus ir papildymus;
– rengia dokumentų projektus konferencijai, sprendžia narystės klausimus:
– išklauso darbo grupių vadovų ataskaitas;
– kartą per metus sudaromos Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatos, kurias tvirtina prezidiumas;
– skiria nuobaudas prasižengusiems Asociacijos nariams.
– tvirtina Asociacijos viceprezidento kandidatūrą, kurią iš Prezidiumo narių tarpo teikia Prezidentas;
– Prezidento teikimu tvirtina direktoriaus kandidatūrą, jo bei kitų samdomų darbuotojų atlyginimus.
4.11. Prezidentas yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas, kuris veikia Asociacijos vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius Asociacijos vardu. Prezidento pareigų negali užimti asmuo, tuo pačiu metu užimantis kitos, su krepšiniu susijusios organizacijos vadovo pareigas. Prieš rinkimus visi kandidatai į Asociacijos prezidentus, jeigu būtų išrinkti Asociacijos prezidentais, privalo raštu įsipareigoti ne vėliau kaip per 1 mėnesį atsisakyti kitų, su krepšiniu susijusių organizacijų vadovo pareigų. Prezidentu negali būti renkamas asmuo, turintis neišnykusį teistumą už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse. Prezidentas
turi būti renkamas iš Asociacijos narių tarpo. Prezidentą ketverių metų laikotarpiui renka Konferencija. Asociacijos prezidento kadencijų skaičius neribojamas.
4.12. Nesant Prezidentui, jo pareigas vykdo viceprezidentas.
4.13. Prezidentas:
– vadovauja Asociacijos darbui; – leidžia įsakymus, reguliuojančius sekretoriato ir struktūrinių padalinių darbą; – priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, nustato jų atlyginimus suderinus su Prezidiumu; – atidaro ir uždaro Asociacijos sąskaitas bankuose; – vykdo Konferencijos ir Prezidiumo sprendimus; – turi iniciatyvos teisę šaukti Konferenciją; – atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis, teisme, arbitraže bei kitose institucijose; – atsako už informacijos pateikimą ir viešą paskelbimą Asociacijos nariams; – sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.
4.14 Asociacijos prezidentas atsako už Asociacijos tikslų ir principų įgyvendinimą. Jis pasirašo visus oficialius dokumentus Asociacijos vardu, jam nesant – pasirašo viceprezidentas.

V. Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

5.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Filialo ir atstovybės pavadinime privalo būti Asociacijos pavadinimas ir atitinkamai žodis „filialas” arba „atstovybė”. Asociacijos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
5.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Konferencija.
5.3. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir užsiimantis komercine – ūkine veikla, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams, sudarantis sandorius bei prisiimantis įsipareigojimus tik pagal Asociacijos suteiktus įgaliojimus. Už filialo prievoles Asociacija atsako visu turtu subsidiariai.
5.4. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis veiksmus, nurodytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir atstovybės nuostatuose.
5.5. Filialas ir atstovybė nėra juridinis asmuo. Jų veiklą organizuoja ir vykdo filialo ar atstovybės vadovas. Jeigu filialo ar atstovybės vadovas sudarydamas sandorius viršija jam suteiktus įgaliojimus, tai nepanaikina Asociacijos atsakomybės. Už šiuos sandorius jis atsako įstatymų nustatyta tvarka. Apie filialo ir atstovybės veiklą vadovas atsiskaito Konferencijai. VI. Asociacijos dokumentų, kitos informacijos pateikimo nariams tvarka 6.1. Asociacijos nariui raštu pareikalavus Asociacija ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti nariui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti šių dokumentų kopijas: Asociacijos įstatų, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitų, Asociacijos veiklos ataskaitų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, Konferencijos protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Konferencijos sprendimai, narių sąrašų, kitų Asociacijos dokumentų, kurie yra vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Atsisakymą pateikti dokumentus ar jų dalį Asociacija turi įforminti raštu, jeigu narys to pareikalauja. Ginčus dėl nario teisės į informaciją sprendžia teismas. 6.2. Ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Konferencijos, nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su Asociacijos turimais dokumentais, susijusiais su Konferencijos darbotvarke. Jeigu narys raštu pageidauja, Asociacijos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo raštiško prašymo gavimo visus Konferencijos sprendimų projektus įteikia nariui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku.
6.3. Už Asociacijos dokumentų ir kitos informacijos pateikimą nariams ir kitiems asmenims atsakingas Asociacijos prezidentas.

VII. Informacijos pateikimas ir skelbimas

7.1. Asociacijos pranešimai, informacija bei kiti dokumentai, susiję su šaukiama Konferencija, taip pat pranešimai ir informacija apie Asociaciją pertvarkymą bei pasibaigimą, Konferencijos sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai, su kuriais turi teisę susipažinti nariai ir (ar) kiti asmenys, siunčiami registruotu laišku arba įteikiami asmeniui pasirašytinai. Esant būtinumui, pranešimai gali būti perduoti teleksu ar faksu, po to juos išsiunčiant registruotu laišku ar įteikiant asmeniui pasirašytinai.
7.2. Asociacijos pranešimai siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų terminų, o jei tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo atitinkamo sprendimo ar kito dokumento priėmimo ar šios informacijos atsiradimo dienos.
7.3. Asociacijos Prezidentas yra atsakingas už informacijos pateikimą nariams ir (ar) paskelbimą viešai. Pranešimai nariams siunčiami adresu, kuris yra žinomas Asociacijai. Narys privalo iš anksto informuoti Asociaciją apie adreso pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami jų nurodytu paskutiniu adresu.
7.4. Jei nario adresas nėra žinomas ir pagrįstas bandymas jį sužinoti nedavė rezultatų, arba jei dėl nuo Asociacijos nepriklausančių priežasčių pranešimo nariui negalima išsiųsti registruotu laišku arba įteikti asmeniui pasirašytinai, tai tokie pranešimai turi būti paskelbti respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas”.
7.5. Tais atvejais, kai Asociacijos pranešimai, skelbimai, kita informacija apie Asociacijos veiklą turi būti paskelbiami viešai, jie skelbiami respublikiniame dienraštyje „Lietuvos rytas” teisės aktų numatyta tvarka ir terminais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų, jei įstatymai nenumato kitaip, nuo atitinkamo sprendimo, nutarimo ar kito dokumento priėmimo ar šios informacijos atsiradimo dienos. Tais atvejais, kai įstatymai ar kiti teisės aktai numato, kad informacija apie Asociacijos veiklą turi būti vieša, ši informacija atskleidžiama atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, o jei tokia tvarka ir (ar) sąlygos nenustatytos – vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

VIII. Asociacijos turtas ir lėšos

8.1. Asociacijos turtą sudaro: pirktos, dovanotos, paveldėtos ir kitos teisėtu būdu Įgytos arba įsigytos įvairios materialinės vertybės.
8.2. Asociacijos lėšas sudaro:
– mokesčiai už krepšinio varžybų vykdymą;
– valstybės lėšos, skirtos konkrečiai programai įgyvendinti;
– visuomeninių, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (aukotos) lėšos;
– LKF, Lietuvos TOK ir kitų sportinių organizacijų dotacijos;
– fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;
– pajamos iš pavaldžių Įmonių komercinės ir ūkinės veiklos;
– kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
– skolinto kapitalo lėšos;
– rėmėjų (paramos) lėšos;
– nario mokestis;
– kitos teisėtai įgytos lėšos.
8.3. Asociacijos lėšos naudojamos 2 skyriuje išvardintiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti, o taip pat Asociacijos reprezentavimui, premijavimui, renginių organizavimui, pašto, ryšių ir kitoms paslaugoms.
8.4. Teisė disponuoti Asociacijos turtu priklauso tik pačiai Asociacijai. Jos nuosavybę
saugo ir gina Lietuvos Respublikos Įstatymai.
8.5. Asociacija, būdama savarankiška visuomenine sporto organizacija, prezidiumo sprendimu turi teisę pirkti, parduoti, keisti, nuomoti, skolinti ir skolintis ar nemokamai suteikti laikinam naudojimui valstybinėms ir nevalstybinėms organizacijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims pastatus, įrenginius ir kitas materialines vertybes, o taip pat nurašyti iš balanso pagrindinius fondus, jeigu tokie yra, ir yra fiziškai susidėvėję arba moraliai pasenę.

IX. Asociacijos veiklos kontrolė

9.1 Asociacijos veiklai kontroliuoti yra renkama Revizijos komisija. Komisijos narių skaičių nustato Asociacijos konferencija.
9.2 Revizijos komisiją sudaro jos pirmininkas ir 2 nariai, kurie negali būti Asociacijos prezidiumo nariais.
9.3 Asociacijos revizijos komisija privalo:
– tikrinti Asociacijos buhalterinės – finansinės apskaitos dokumentus.
– kontroliuoti nario mokesčio mokėjimą;
– stebėti ar Asociacijos veikloje laikomasi šių Įstatų;
– konferencijai pateikti Asociacijos prezidiumo finansinės veiklos įvertinimą.

X. Asociacijos veiklos nutraukimas

10.1. Asociacija pertvarkoma arba pasibaigia Konferencijos sprendimu, priimtu Konferencijoje dalyvaujančių narių 2/3 balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytų institucijų sprendimu.
10.2. Visi klausimai, susiję su Asociacijos veiklos nutraukimu, pertvarkymu ar pasibaigimu, lėšų ir turto panaudojimu, sprendžiami atskirai nustatyta Konferencijos tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
Visi su Asociacijos veikla susiję klausimai, nereglamentuoti šiuose įstatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Įstatai pasirašyti 2015 m. rugpjūčio 29 d.